Wydziały

 

Wydziały Sadu Rejonowego w Tczewie

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Lubowiecki
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Dorota Słowik

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §57-58 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (DzU z 2014, poz. 259).

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Błaszczyk

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (58) 778 50 02,fax (58) 778 50 98

wydzial.cywilny@tczew.sr.gov.pl


II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Korda
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Piotr Spławiński

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §57-58 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (DzU z 2014, poz. 259).

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, o przetępstwa należące do właściwości rzeczowej sądu rejonowego.

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Choszcz

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (58) 778 50 01, fax (58) 778 50 98

wydzial.karny@tczew.sr.gov.plIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału: SSR Wioleta Makowska

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §57-58 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (DzU z 2014, poz. 259).

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sągu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Kierownik sekretariatu: Sylwia Kaczor

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (58) 778 50 02,fax (58) 778 50 98

wydzial.rodzinnyinieletnich@tczew.sr.gov.pl


IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału: Ref . Dorota Chrzanowska

Przedmiot działania: prowadzi księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Kierownik sekretariatu: Beata Sierszyńska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (58) 778 50 03

wydzial.ksiagwieczystych@tczew.sr.gov.pl


VI Wydział Wykonywania Orzeczeń

Przewodniczący: SSR Rafał Gorgolewski

Zakres obowiązków:kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §57-58 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (DzU z 2014, poz. 259).

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonuje orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych

Kierownik sekretariatu: Mirosława Mederska

kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (58) 778 50 01, fax (58) 778 50 98

wydzial.wykonywaniaorzeczen@tczew.sr.gov.pl

 Posted by at 09:02
Przejdź do paska narzędzi