Monitoring

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W TCZEWIE

1.    Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Tczewie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2.    Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy z siedzibą w Tczewie.
3.    Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Tczewie. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23. t.j.).
4.    Infrastruktura Sądu Rejonowego w Tczewie, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
a)    teren posesji wokół budynku Sądu przy ul. Kołłątaja 6 oraz korytarze wewnątrz budynku,
b)    wejścia i wyjścia z budynku Sądu przy ul. Kołłątaja 6 .
c)    korytarz przy Sali rozpraw przy ul. Paderewskiego 18;
d)    korytarz w siedzibie kuratorów w budynku przy ul. Paderewskiego 18 a
5.    Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6.    Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja)  z kamer systemu monitoringu.
7.    System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Tczewie składa się z:
a)    kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c)    monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
8.    Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
9.    Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
10.    Przy każdym wejściu do budynku umieszcza się tablice informacyjne/napisy informacyjne zawierające następującą klauzulę:
•    dla budynku Sądu przy ul. Kołłątaja 6 o treści:

„Monitoring prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje teren posesji wokół budynku Sądu oraz wewnątrz budynku – oznaczone piktogramem kamery. Informacje można uzyskać drogą elektroniczną (e-mail): iod@tczew.sr.gov.pl lub na stronie internetowej Sądu pod adresem: www.tczew.sr.gov.pl”.

11.    Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach gmachu Sądu. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Rejonowym w Tczewie oraz Informatyk Sądu.
12.    Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
13.    Okres przechowywania danych wynosi:
– do 21 dni w budynku przy ul. Kołłątaja 6, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
– do 7 dni w budynku przy ul. Paderewskiego 18 a tj. pomieszczenia kuratorów i przy ul. Paderewskiego 18 tj. korytarz i sala rozpraw w I Wydziale Cywilnym, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
14.    Organ o którym mowa w pkt. 12  oraz osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6, w terminie:
•    odnośnie monitoringu przy ul. Kołłątaja 6 – do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny;
•    odnośnie monitoringu przy ul. Paderewskiego 18 i 18 a – do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny;

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: hol na parterze przy sali rozpraw nr „12” w budynku przy ul. Kołłątaja 6 oraz przybliżony czas zdarzenia.

15.    Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
16.    Informatyk Sądu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamery na holu;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest przez Oddział Administracyjny w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
17.    Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
18.    Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
19.    Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.tczew.sr.gov.pl, zakładka „monitoring”) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 Posted by at 09:00
Przejdź do paska narzędzi