Jak założyć sprawę spadkową?

 

Pierwszym krokiem do załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy złożyć do Sądu Rejonowego, w którego okręgu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 50 zł /w znakach sądowych/ – jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę – po 50 zł od każdego spadkodawcy. Dodatkową opłatą jest kwota 5,00 zł od każdego spadkodawcy wpłacana na konto zaliczek właściwego Sądu, celem wpisania spadkodawcy do Rejestru Spadkowego.
Należy również dołączyć oryginał aktu zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy /odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa/

WNIOSEK

 Posted by at 09:17
Przejdź do paska narzędzi