Sygn. akt I Nc 3178/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3178/19 została wyłączona
Lis 122020
 

Sygn. akt I Nc 3178/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9 listopada 2020 roku 

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

W Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Grzegorza Czebotar

przeciwko Katarzynie Gajewskiej

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

1.oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem z akt sprawy wynika, że wydany w dniu 25 listopada 2019 r. nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;

2.na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 08:49

Sygn. akt I Ns 357/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 357/20 została wyłączona
Lis 102020
 

Sygn. akt I Ns 357/20                 

Tczew, dnia 02 listopada 2020 roku

OGŁOSZENIE

‘’W Sadzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 357/20 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Bugalskiej – Łakoma  o złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,60 zł należącej do wierzyciela hipotecznego lub następców prawnych Ireny Judzińskiej i Stanisława Judzińskiego. Sąd wzywa wierzyciela hipotecznego lub następców prawnych by zgłosili się po odbiór depozytu , udowadniając prawa do spadku , w terminie 3 lat ,pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.’’

 Posted by at 08:32

Sygn. akt I Ns 367/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 367/20 została wyłączona
Lis 032020
 

Tczew, dnia 2 listopada 2020 r.

Sygn. akt I Ns 367/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 367/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 4920,42 zł należącej do Zofii Nowak, zmarłej w dniu 6.10.2009 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 13:24

Sygn. akt I Ns 366/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 366/20 została wyłączona
Lis 032020
 

Tczew, dnia 2 listopada 2020 r.

Sygn. akt I Ns 366/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 366/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 3037,08 zł należącej do Tadeusza Jarosławiec, zmarłego w dniu 16.02.2019 r. w Kwidzynie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 13:23

Sygn. akt I Nc 3987/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3987/19 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3987/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 7.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa Zarządu Transportu Miejskiego

przeciwko Romanowi Bielińskiemu

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego Romana Bielińskiego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem, skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi, a nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 Posted by at 13:23

Sygn. akt I Nc 3246/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3246/19 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3246/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 6.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Łukaszowi Buniek

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do Łukasza Buniek

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem, skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi, a nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 Posted by at 13:22

Sygn. akt I Nc 12/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 12/20 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 12/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 7.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Adama Długosz

przeciwko Jarosławowi Jasińskiemu

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia – od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem, skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi, a nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 Posted by at 13:21

Sygn. akt I Nc 3666/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3666/19 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3666/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 1.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Sylwi Łuczak

o zapłatę

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

                                                                          POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:26

Sygn. akt I Nc 3612/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3612/19 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3612/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 22.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie

przeciwko: Waldemar Szewczyk

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem wydany w dniu 09.12.2019 r. nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

                                                                          POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:26

Sygn. akt I Nc 3421/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3421/19 została wyłączona
Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3421/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 16.10.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko Adamowi Kondrackiemu

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

                                                                          POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:25
Przejdź do paska narzędzi