Sygn. akt V Ns 13/08

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt V Ns 13/08 została wyłączona
Wrz 142020
 


Tczew, dnia 10.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski DPS w Damaszce do depozytu sądowego należności w kwocie 647,42 zł. (sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze) – V Ns 13/08, Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

 Posted by at 14:52

Sygn. akt I Ns 169/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 169/20 została wyłączona
Sie 262020
 

Tczew, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 169/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 638 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30 lipca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Solak, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Tczew, zmarłym w dniu 31.10.2017 r.

POUCZENIE:

„Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc).

 Posted by at 10:37

Sygn. akt I Ns 184/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 184/20 została wyłączona
Sie 262020
 

Tczew, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 184/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 184/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 6521,96 zł należącej do   Marty Lipińskiej, zmarłej w dniu 22.10.1973 r. w Gdańsku. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 09:50

Sygn. akt I Ns 94/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 94/20 została wyłączona
Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 94/20

OGŁOSZENIE

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 94/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2543,90 zł należącej do zmarłego Mirosława Jerzego Sajdowskiego w dniu 27.08.2019 r. w Damaszce, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:58

Sygn. akt I Ns 55/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 55/20 została wyłączona
Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 55/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 55/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1187,10zł należącej do zmarłego  Eugeniusza Kobylnik  w dniu 12.11.2018 r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:57

Sygn. akt I Ns 43/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 43/20 została wyłączona
Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 43/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 43/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2603,50zł należącej do zmarłego Igora Gajewskiego w dniu 08.01.2019 r. w Starogardzie Gdańskim, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:57

Sygn. akt I Ns 46/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 46/20 została wyłączona
Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 46/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 46/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 844,54zł należącej do zmarłego Józefa Lubińskiego w dniu 8.02.2018 r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:56

Sygn. Akt I Ns 698/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 698/19 została wyłączona
Sie 042020
 

Sygn. Akt I Ns 698/19

OGŁOSZENIE

Dnia 10 marca 2020 r.

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2019 r. został złożony wykaz inwentarza po Bogusławie Kolberg PESEL 35101407047 ostatnio zamieszkałej w miejscowości Mały Garc, zmarłej w dniu 30 listopada 2017 r.”

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt 1 K.p.c.).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 K.p.c. w zw. z art. 6381§3 pkt 2 K.p.c.).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1 K.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 10:41

Sygn. akt I Ns 183/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 183/20 została wyłączona
Lip 162020
 

Tczew, dnia 13 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 183/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 183/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2173,98 zł należącej do Gertrudy Samulla, zmarłej w dniu 21.07.1996 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 08:32

Sygn. akt I Ns 171/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 171/20 została wyłączona
Lip 162020
 

Tczew, dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 171/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pieleckim (Pesel: 61110508350), ostatnio zamieszkałym: Mieścin 16/1 Miłobądz 83-111, zmarłym w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Tczewie”

POUCZENIE:

– „Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).”

 Posted by at 08:32
Przejdź do paska narzędzi