Sygn. akt I Ns 344/10

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 344/10 została wyłączona
Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 344/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 344/10 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  342,66 zł należącej do Janusza Stella  zmarłego  w dniu 25.06. 2007 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 12:13

Sygn. akt I Ns 345/10

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 345/10 została wyłączona
Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 345/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 345/10 z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  6.121,14 zł należącej do Andrzeja Zbigniewa Wrońskiego  zmarłego  w dniu 20.05. 2009 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 11:50

Sygn. akt I Ns 599/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 599/18 została wyłączona
Lut 192019
 

Sygn. akt I Ns 599/18

 OGŁOSZENIE

Dnia 4 stycznia 2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04.01.2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Karolu Janie Kwidzińskim, PESEL 85050507516, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Pelplin, zmarłym w dniu 27.10.2015 r.

P O U C Z E N I E

 1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 11:37

Sygn. akt I Ns 721/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 721/18 została wyłączona
Lut 182019
 

Sygn. akt I Ns 721/18

OGŁOSZENIE

Dnia 07.01.2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 06.11.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Antonim Link PESEL 45121607776 ostatnio zamieszkałym w Tczewie, zmarłym w dniu 1 czerwca 2018 r.”

jednocześnie pod w/w ogłoszeniami umieścić pouczenie o następującej treści:

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 09:40

Sygn. akt I Co 2109/17

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Co 2109/17 została wyłączona
Lut 152019
 

Sygn. akt I Co 2109/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 31.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny
Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter
po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Tczewie
na posiedzenie niejawnym
sprawy z wniosku Piotra Bogdanowicza
o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Rozalii Mokwy kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Anny Masowa, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego prz Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzeja Zakrzewskiego sygn. KM 426/17;
obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić przez okres jednego miesiąca w budynku tut. Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy Tczew i umieścić na stronie internetowej ogłoszeń tut. Sądu;
uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia w/w obwieszczeń.

 Posted by at 13:21

Sygn. akt I Ns 538/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 538/18 została wyłączona
Lut 052019
 


Sygn. akt I Ns 538/18

Tczew, 4 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 538/18  złożono spis inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Walkowskim, PESEL  62032708174, zmarłym dnia 16 kwietnia 2017 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, ul. Rybacka 20.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

 Posted by at 11:28

Sygn. akt I Ns 183/17

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 183/17 została wyłączona
Gru 212018
 

Sygn. akt I Ns 183/17 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 183/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Sabinie Święcikowskiej, zmarłej w dniu 30 stycznia 2015  r. w Wielkich Walichnowach, ostatnio stale  zamieszkałej w Wielkich Walichnowach 24, gmina Gniew. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 21 grudnia 2018r.

 Posted by at 14:13

Sygn. akt I Ns 630/16

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 630/16 została wyłączona
Gru 062018
 

Sygn. akt I Ns 630/16 

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 630/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krystynie Danowskiej, zmarłej w dniu 29 września 2014  r. w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale  zamieszkałej w Tczewie, ul. Kozia 2B/23 w Tczewie. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 9 listopada 2018r.

 Posted by at 10:08

Sygn. akt I Ns 339/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 339/18 została wyłączona
Gru 062018
 

Dnia 5 grudnia 2018 r.

Sygn. akt I Ns 339/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygnatura akt  I Ns 339/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Hartunie, w skład spadku wchodzi między innymi nieruchomość położona w Tczewie przy ulicy Aleja Zwycięstwa 15 C/2, zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00035731/9, Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięciu w postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku.

 Posted by at 09:52

Sygn. akt I Ns 656/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 656/18 została wyłączona
Lis 202018
 

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sygn. akt I Ns 656/18

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 656/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 8816,21 zł należącej do zmarłej w dniu 07.10.2017 r. w Tczewie Renaty Szymańskiej, ostatnio zamieszkałej w Stanisławiu nr 31. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 12:16
Przejdź do paska narzędzi