Sygn. Akt I Ns 172/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 172/20 została wyłączona
Lip 022020
 

Sygn. Akt I Ns 172/20

Tczew, 29 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Genowefie Dombrowskiej, zmarłej w dniu 19 luty 2018 r. w Tczewie, ostatnio  stale zamieszkałej: Tczew, ul. Władysława Jagiełły 2B/63.

POUCZENIE
„Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 14:58

Sygn. Akt I Ns 170/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 170/20 została wyłączona
Lip 022020
 

Sygn. Akt I Ns 170/20

Tczew, 29 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Ryszardzie Cieplaku, zmarłym w dniu 5 grudnia 2018 r. w Tczewie, ostatnio  stale zamieszkałym: Tczew, ul. Saperska 4F/15.

POUCZENIE
„Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 14:57

Sygn. akt I Ns 525/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 525/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Tczew, dnia 24.06.2020r. 

Sygn. akt  I Ns 525/19

                                                        Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 525/19 z wniosku   Gminy Miejskiej Tczew  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1750,70 zł należącej do  Leszka Stojałowskiego, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).                     

 Posted by at 10:46

Sygn. Akt I Ns 435/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 435/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. Akt I Ns 435/19

Tczew, 10 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 435/19 z wniosku „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 401,80 zł należącej do Dawida Bonek, który przedmiot świadczenia ma zostać wydany albo uczestnikowi postępowania Dawidowi Bonkowi  na każde jego żądanie, albo pełnomocnikowi uczestnika Dawida Bonka, pod warunkiem wykazania umocowania i przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, albo spadkobiercom Dawida Bonka, pod warunkiem przedłożenia przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Dawidzie Bonku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto dokumentów potwierdzających ich tożsamość.  Wobec powyższego Sąd wzywa Sąd wzywa wierzyciela Dawida Bonek albo jego spadkobierców albo pełnomocnika by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 10:45

Sygn. akt I Nc 3790/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3790/18 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. akt I Nc  3790/18

Postanowienie

Tczew, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu  06 kwietnia 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Adamowi Skotnickiemu

o zapłatę

w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

   postanawia

  1. na podstawie art. 5021 § 1 K.p.c. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia  31 lipca 2019 r.;
  2. na podstawie art. 144 K.p.c. zmienić postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r. i ustanowić Joannę Chmielecką, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Adama Skotnickiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Adama Skotnickiego od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Joannie Chmieleckiej od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
  4. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta Tczew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Adama Skotnickiego z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres miesiąca (30 dni).
 Posted by at 10:44

Sygn. Akt I Ns 705/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 705/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. Akt I Ns 705/19

OGŁOSZENIE

                                                           Dnia 19 czerwca 2020 r.

W trybie art. 637 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 28.03.2019 r. został sporządzony protokół spisu inwentarza po Stefanie Durczak PESEL 44080400550 ostatnio zamieszkałym w Tczewie, zmarłym w dniu 06.10.2018 r.”

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

4. W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 10:43

Sygn. akt I Ns 50/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 50/20 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. akt I Ns 50/20

Postanowienie

Tczew, dnia 13 lutego 2020 roku

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w Sądzie Rejonowym w Tczewie, Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 roku w Tczewie

w sprawie z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce

z udziałem Roberta Gawryła

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

  1. zwolnić wnioskodawcę Powiat Tczewski – Dom Pomocy Społecznej w Damaszce od kosztów sądowych w całości;
  2. zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Tczewskiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Damaszce na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 450,84 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 84/100) wraz z odsetkami naliczanymi do dnia przekazania świadczenia do depozytu sądowego, stanowiącej własność Barbary Gawryła, zmarłej w dniu 15 maja 2019 roku w Damaszce, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom legitymującym się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przed notariuszem.

Od powyższego punktu II. postanowienia przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą można złożyć w ten sposób, że:

1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia,

2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę.

W przypadku wyboru trybu pierwszego (w/w punkt1.), tj. złożenia skargi bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie postanowienia, opłata sądowa od skargi wynosi 30 zł.

W przypadku wyboru trybu drugiego(w/w punkt 2.), tj. złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia, we wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 Posted by at 10:43

Sygn. akt I Nc 4103/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 4103/18 została wyłączona
Cze 042020
 

Sygn. akt I Nc 4103/18

Postanowienie

Dnia 29.05.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 

przeciwko: Maria Rorbach

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 §  1 pkt 6 k.p.c. ze względu na upływ roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 Posted by at 08:15

Sygn. akt I Nc 632/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 632/19 została wyłączona
Cze 042020
 

Sygn. akt I Nc 632/19

Postanowienie

Dnia 29.05.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Kancelarii Prawnej Rubikon Sp. z o.o. we Wrocławiu 

przeciwko: Anna Smutek

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 §  1 pkt 6 k.p.c. ze względu na upływ roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 Posted by at 08:14
Przejdź do paska narzędzi