I Ns 356/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania I Ns 356/19 została wyłączona
Sie 302019
 

I Ns 356/19

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 31 lipca 2019 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tczewie wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Eugeniuszu Rompa, PESEL 34123002696, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Gniew, zmarłym w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

P O U C Z E N I E

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 09:35

I Ns 103/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania I Ns 103/19 została wyłączona
Sie 302019
 

I Ns 103/19

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 103/19 toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Os o złożenie do depozytu sądowego kwoty 290 zł należnej Wojciechowi Grulkowskiemu albo jego spadkobiercom. Sąd wzywa wierzyciela Wojciecha Grulkowskiego albo jego spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu

 Posted by at 09:35

I Ns 685/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania I Ns 685/18 została wyłączona
Sie 302019
 

I Ns 685/18

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 685/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Młyńskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 74014,13 zł należnej Grażynie Młyńskiej albo jej spadkobiercom. Sąd wzywa wierzyciela Grażynę Młyńską albo jej spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 09:34

Sygn. akt I Ns 2/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 2/19 została wyłączona
Sie 292019
 

Sygn. akt I Ns 2/19

ZARZĄDZENIE

11.07.2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2019 w Tczewie

na posiedzenie niejawnym

sprawy z wniosku Agnieszki Czarnowskiej

z udziałem Krzysztofa Czarnowskiego

o podział majątku wspólnego

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa Czarnowskiego

zarządza:

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa Jana Czarnowskiego kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Karoliny Romaniuk celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;
  2. obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, ujawnić na stronie internetowej sądu oraz w Urzędzie Miasta Tczewa przez okres jednego miesiąca;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.
 Posted by at 14:36

Sygn. akt I Ns 161/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 161/19 została wyłączona
Sie 292019
 

Sygn. akt I Ns 161/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 06 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w sprawie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie SA z/s w Warszawie

z udziałem Gabrieli Krystyny Domka, Angeliki Marii Kaczmarek, Sebastiana Adama Domka

o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Domka

na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  1. ustanowić Annę Masowa, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym uczestnika Sebastiana Adama Domka, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  2. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla uczestnika od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Annie Masowa;
  3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta w Tczewie o ustanowieniu kuratora dla uczestnika Sebastiana Adama Domka z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca;
 Posted by at 14:35

Sygn. akt I Ns 198/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 198/19 została wyłączona
Sie 222019
 

Tczew, 22 sierpnia 2019r.

Sygn. akt I Ns 198/19

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 198/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1427,62 zł należącej do Marii Jolanty Wąs zmarłej w dniu 19 lutego 2018 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:57

Sygn. akt I Ns 190/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 190/19 została wyłączona
Sie 222019
 

Dnia 22.08.2019r.

Sygn. akt I Ns 190/19

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 190/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2001,37 zł należącej do Edwarda Leier zmarłego  w dniu 21.02. 2018 r. w Pelplinie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:56

Sygn. akt I Ns 17/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 17/19 została wyłączona
Cze 272019
 

Tczew, dnia 27 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 17/19

OGŁOSZENIE

Dnia 8 maja 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 8 maja 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Antonim Konopka, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Tczew, zmarłym w dniu 06.12.2018 r.”

P O U C Z E N I E

1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 14:06

Sygn. akt I Ns 259/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 259/19 została wyłączona
Cze 272019
 

Dnia 27.06.2019 r.

Sygn. akt I Ns 259/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Tczewie w sprawie sygnatura akt I Ns 259/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Klebba, z domu Kapciak, zmarłej w dniu 13 maja 2008 roku w Szczerbięcinie, i mającej tam ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Szczerbięcinie 26 B. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Posted by at 12:44

Sygn. akt I Ns 238/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 238/19 została wyłączona
Cze 042019
 

Tczew, dnia 3 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 238/19

OGŁOSZENIE

Dnia 22 marca 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 marca 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Gerardzie Albercie Kalkowskim, PESEL 39050301991, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Subkowy, zmarłym w dniu 09 stycznia 2018 r. w Tczewie”

P O U C Z E N I E

  1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 k.p.c.).
 Posted by at 09:02
Przejdź do paska narzędzi