sad

Sygn. akt I Nc 3309/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3309/19 została wyłączona
Paź 082020
 

Sygn. akt I Nc 3309/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 22.09.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mariuszowi Dobrzyckiemu

o zapłatę

działając z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 139 § 2 K.p.c. , art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

 Posted by at 13:43

Sygn. akt Nc 3412/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt Nc 3412/19 została wyłączona
Paź 052020
 

Sygn. akt Nc 3412/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 23/09/2020  roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 23/09/2020  r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko: Klaudia Smolińska

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 09:17

Sygn. akt Nc 3470/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt Nc 3470/19 została wyłączona
Paź 052020
 

Sygn. akt Nc 3470/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 23/09/2020  roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 23/09/2020  r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko: Janusz Ślizewski

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 09:16

Sygn. akt Nc 3412/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt Nc 3412/19 została wyłączona
Paź 052020
 

Sygn. akt Nc 3412/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 23/09/2020  roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 23/09/2020  r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko: Klaudia Smolińska

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 09:16

Sygn. akt I Ns 272/12

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 272/12 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 272/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 272 /12  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego  książeczki  oszczędnościowej nr 10201909 0080031 wystawionej przez  Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie Oddział w Tczewie z wkładem 30.915,40 zł  stanowiącej własność  Wojciecha Tarczyńskiego , zmarłego w dniu 30.11.2010r. w Tczewie , która to książeczka ma zostać wydana jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:15

Sygn. akt I Ns 348/17

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 348/17 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 25 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 348/17

Ogłoszenie  

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 348/17  z wniosku Marzeny Marty Głomskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36.849,84 zł, która to kwota ma zostać wypłacona wierzycielowi Pawłowi Zielińskiemu. Wobec powyższego Sąd wzywa Pawła Zielińskiego s. Franciszka, Agnieszki, by zgłosił się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 09:14

Sygn. akt I Ns 809/12

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 809/12 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 809/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 809/12  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w  Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.289,89 zł  wraz z odsetkami  należącej do Mirosława Jana Witkowskiego, zmarłego w dniu 19.01.2012r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:13

Sygn. akt I Ns 797/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 797/11 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 18 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 797/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 797/11  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.712,39 zł  należącej do Andrzeja Jarosika , zmarłego w dniu 26.08.2009r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:11

Sygn. akt I Ns 825/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 825/11 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 24 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 825/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 825/10  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Gniewie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  119,66 zł  wraz  odsetkami  należącej do  Feliksa Franciszka Skrzyńskiego, zmarłego w dniu 01.10.2010 r. w Gniewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:10

Sygn. akt I Ns 896/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 896/11 została wyłączona
Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 896/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 896/11  z wniosku Zdzisława Domian zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł  , która to kwota ma zostać wypłacona Paulinie Kuborskiej. Wobec powyższego Sąd wzywa Panią Paulinę Kuborską, by zgłosiła się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:10
Przejdź do paska narzędzi