sad

Sygn. akt I Ns 328/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 328/18 została wyłączona
Kwi 152019
 


Sygn. akt I Ns 328/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 11 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w sprawie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie SA z/s w Warszawie

z udziałem Hanny Marii Gorczycy, Jacka Firgona, Henryki i Bogumiły Predel

o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Pogorzelskiej

na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  1. ustanowić Renatę Dybowską, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym uczestnika Jacka Firgona, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  2. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla uczestnika od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Renacie Dybowskiej;
  3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta w Tczewie o ustanowieniu kuratora dla uczestnika Jacka Firgona z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca;
 Posted by at 13:25

Sygn. akt I Ns 563/17

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 563/17 została wyłączona
Kwi 042019
 

Sąd Rejonowy w Tczewie

Dnia 04.04.2019 r.

Sygn. akt I Ns 563/17

O G Ł O S Z E N I E

Ustanowiono kuratora w osobie Monika Raczyńska – Kalinowska adres do korespondencji ul. Kołłątaja 6 83-110 Tczew do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Tczewie

uczestnika Waldemara Jana Gojko

w sprawie z wniosku Sabiny Przeklasa z udziałem Aleksandra Gojko, Waldemara Gojko

Sygn. akt I Ns 563/17

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 Posted by at 14:14

Sygn. akt I Ns 710/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 710/18 została wyłączona
Kwi 022019
 


Sygn. akt I Ns 710/18

Tczew, 2 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 710/18  złożono spis inwentarza po Mieczysławie Józefie Myszka, PESEL  45101202818, zmarłym dnia 6 września 2018 r. w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, ul. Jedności Narodu 12/85.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 09:42

Sygn. akt I Ns 344/10

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 344/10 została wyłączona
Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 344/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 344/10 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  342,66 zł należącej do Janusza Stella  zmarłego  w dniu 25.06. 2007 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 12:13

Sygn. akt I Ns 345/10

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 345/10 została wyłączona
Mar 112019
 

Tczew, dnia 11.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 345/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 345/10 z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  6.121,14 zł należącej do Andrzeja Zbigniewa Wrońskiego  zmarłego  w dniu 20.05. 2009 r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 11:50

Sygn. akt I Ns 599/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 599/18 została wyłączona
Lut 192019
 

Sygn. akt I Ns 599/18

 OGŁOSZENIE

Dnia 4 stycznia 2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04.01.2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Karolu Janie Kwidzińskim, PESEL 85050507516, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Pelplin, zmarłym w dniu 27.10.2015 r.

P O U C Z E N I E

 1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 11:37

Sygn. akt I Ns 721/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 721/18 została wyłączona
Lut 182019
 

Sygn. akt I Ns 721/18

OGŁOSZENIE

Dnia 07.01.2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 06.11.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Antonim Link PESEL 45121607776 ostatnio zamieszkałym w Tczewie, zmarłym w dniu 1 czerwca 2018 r.”

jednocześnie pod w/w ogłoszeniami umieścić pouczenie o następującej treści:

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 09:40
Przejdź do paska narzędzi