sad

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 Zamówienia publiczne  Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi została wyłączona
Lut 122020
 

Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Rejonowego w Tczewie.

1. Ogłoszenie – link

2. SIWZ – link

3. Załącznik nr 2 umowa – link

4. Załącznik nr 1 formularz ofertowy – link

Wyjaśnienia do SIWZ (usługa sprzątania Adm.222-1/20)

1. Pytania do SIWZ Adm.222.1.20 19.02.2020 – link

2. Siwz – po zmianach 19.02.2020 r. – link

3. Załącznik nr 2 umowa – po zmianach 19.02.2020 r. – link

 Posted by at 15:36

Sygnatura akt I Ns 463/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygnatura akt I Ns 463/19 została wyłączona
Gru 022019
 
Tczew, dnia 31 października 2019 roku

Sygnatura akt I Ns 463/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 463/19, złożono wykaz inwentarza po Teresie Lisickiej- PESEL 37052305807, ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie przy ul. Podgórnej 12/5, zmarłej dnia 16 listopada 2016 roku .

Jednocześnie Sąd poucza, że:

 • ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi;
  osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
  osoby wskazane w art.637§ 1 K.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 Posted by at 15:14

Sygn. akt I Ns 272/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 272/18 została wyłączona
Lis 292019
 

Sygn. akt I Ns 272/18

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Tczewie pod sygnaturą akt I Ns 272/18 toczy się sprawa z wniosku Czesławy Miklasiewicz o stwierdzenie zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 64 i 97,  o powierzchni 0.6600 ha, położonej w miejscowości Jaźwiska, gmina Gniew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1T/00003534/8. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych – w szczególności spadkobierców Bolesława Czai, syna Nikodema i Ewy zmarłego w dniu 15 lutego 1986 r. – aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 Posted by at 13:36

Sygn. akt I C 908/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I C 908/19 została wyłączona
Lis 292019
 

Sygn. akt I C 908/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Tczew, dnia 24 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc 

w sprawie z powództwa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w Warszawie

przeciwko Andrzejowi Szonowskiemu

o zapłatę

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

na podstawie art. 144 K.p.c.

 1. ustanowić Monikę Raczyńską-Kalinowską, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Andrzeja Szonowskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
 1. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Andrzeja Szonowskiego od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Monice Raczyńskiej-Kalinowskiej od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
 2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Andrzeja Szonowskiego z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca
 Posted by at 13:34

Sygn. Akt I Ns 701/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 701/18 została wyłączona
Lis 252019
 

Tczew, 31.10.2019

I Ns 701/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie pod sygnaturą akt I Ns 701/18 toczy się sprawa z wniosku Barbary Zadrożnej o stwierdzenie zasiedzenia własności posiadanej przez Barbarę Zadrożną zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mieścin 19, gmina Tczew, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 51 i powierzchni 0,0200 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych – aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 Posted by at 12:56

Sygn. akt I Ns 267/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 267/19 została wyłączona
Lis 152019
 

Sygn. akt  I Ns  267/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 14 października 2019  r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 267/19  wydano przez tut. Sąd jako sąd spadku  postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Kuzimskim (PESEL 46082605995) zmarłym w dniu 26 maja 2017  r., ostatnio zamieszkałym w Tczewie, ul. E. Orzeszkowej 12/21; Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 12:16

Sygn. akt I Ns 402/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 402/19 została wyłączona
Lis 072019
 

Sygn. akt I Ns 402/19

Postanowienie

Tczew, dnia 19 sierpnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku w Tczewie

w sprawie z wniosku Ireneusza Makowskiego

o zezwolenie na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego

postanawia:

 1. zezwolić wnioskodawcy Ireneuszowi Makowskiemu na wpłacenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Tczewie kwoty 0,20 zł (20/100) na rzecz Otylii Nelka tytułem wierzytelności hipotecznej oznaczonej kwotą 0,20 zł (20/100), ujawnionej w Dziale IV. Księgi Wieczystej Nr GD1T/00000481/0,

wraz ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę prawa do odbioru tej kwoty po jej wpłaceniu do depozytu sądowego, a przysługującej obecnie spadkobiercom zmarłej Otylii Nelka i obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawcy, położoną w miejscowości Gniew, opisaną w Księdze Wieczystej KW Nr GD1T/00000481/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

 1. wezwać Gminę Gniew, na podstawie art. 510 § 2 K.p.c., w zw. z art. 935 K.c. jako gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej Otylii Nelka, do udziału w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika
 2. ustalić, że kwota wymieniona w pkt I. niniejszego postanowienia ma być wypłacona:
 3. spadkobiercom zmarłej Otylii Nelka, a w razie ich braku
 4. Gminie Gniew, jako gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy Otylii Nelka, czyli spadkobiercy ustawowemu w rozumieniu art. 935 K.c.

– na ich wniosek pod warunkiem wykazania prawa do spadku po zmarłej Otylii Nelka poprzez przedłożenie prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem;

                                                                        /na oryginale właściwy podpis/

 1. Wezwać: spadkobierców i Gminę Gniew do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
 2. Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę, uznając je za uiszczone w całości.

Uzasadnienie

            Wnioskodawca wniósł o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 0,20 zł jako równowartości hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr  GD1T/00000481/0. Nadto wnioskodawca załączył odpis zgonu Otylii Nelka i wskazał, że nie są znani jej spadkobiercy.

            Zgodnie z art. 467 K.c., dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego: 1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; 4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

            W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości (art. 692 K.p.c.). W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art. 6931 K.p.c.). Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu (art. 6932 § 1 k.p.c.).

     W świetle okoliczności przytoczonych we wniosku żądanie dłużnika rzeczowego jest prawnie uzasadnione – należało orzec jak w sentencji orzeczenia na podstawie art. 467 pkt 1, 4 K.c., art. 692 K.p.c. i art. 6931 K.p.c., zgodnie z którym referendarz sądowy nie badał prawdziwości twierdzeń wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W niniejszej sprawie aktualnie brak informacji o spadkobiercach zmarłego wierzyciela  – wobec tego dłużnik jest uprawniony do złożenia określonych środków pieniężnych stanowiących równowartość zabezpieczenia hipotecznego do depozytu sądowego. Z przedstawionych dokumentów wynika, że beneficjentem określonej wierzytelności hipotecznej są spadkobiercy ustawowi zmarłego wierzyciela, co uzasadnia wezwanie Gminy Gniew, jako zainteresowanego w niniejszej sprawie, w związku z treścią art. 935 K.c. –   W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

O ile kwota nie zostanie podjęta w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

            O kosztach postępowania referendarz orzekł na podstawie art. 520 § 1 K.p.c.

            Zgodnie z art. 520 § 1 K.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim uczestnictwem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani  w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości (§ 2). W ocenie referendarza sądowego sprawa o zezwolenie na  złożenie świadczenia do depozytu sądowego nie ma charakteru sprawy, w której interesy uczestników postępowania są sprzeczne. Uznanie przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, że wniosek uczestnika o zasądzenie kosztów postępowania nie uzasadnia odstąpienia od reguły określonej w art. 520 § 1 k.p.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r., III CKN 497/98, OSNC 2000/6/116, LEX nr 39175).

                                                           /na oryginale właściwy podpis/

 Posted by at 14:44

Dozór oraz ochrona osób i mienia 2019/2020

 Zamówienia publiczne  Możliwość komentowania Dozór oraz ochrona osób i mienia 2019/2020 została wyłączona
Lis 052019
 

Adm. 272-2/19

Zapytanie ofertowe – link

Informacja o zmianie zapytania ofertowego na Dozór oraz ochronę mienia budynków Sądu Rejonowego w Tczewie – link

Pytanie i odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego – link

Informacja z otwarcia ofert – link

Zawiadomienie o wyborze oferty – link

 Posted by at 12:33
Przejdź do paska narzędzi