sad

Sygn. Akt I Ns 698/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 698/19 została wyłączona
Sie 042020
 

Sygn. Akt I Ns 698/19

OGŁOSZENIE

Dnia 10 marca 2020 r.

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2019 r. został złożony wykaz inwentarza po Bogusławie Kolberg PESEL 35101407047 ostatnio zamieszkałej w miejscowości Mały Garc, zmarłej w dniu 30 listopada 2017 r.”

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt 1 K.p.c.).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 K.p.c. w zw. z art. 6381§3 pkt 2 K.p.c.).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1 K.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 10:41

Sygn. akt I Ns 183/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 183/20 została wyłączona
Lip 162020
 

Tczew, dnia 13 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 183/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 183/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2173,98 zł należącej do Gertrudy Samulla, zmarłej w dniu 21.07.1996 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 08:32

Sygn. akt I Ns 171/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 171/20 została wyłączona
Lip 162020
 

Tczew, dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 171/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pieleckim (Pesel: 61110508350), ostatnio zamieszkałym: Mieścin 16/1 Miłobądz 83-111, zmarłym w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Tczewie”

POUCZENIE:

– „Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).”

 Posted by at 08:32

Sygn. akt I Ns 151/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 151/20 została wyłączona
Lip 162020
 

Tczew, dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 151/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 15 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Romanie Mieczysławie Klebba (Pesel: 53013011398), ostatnio zamieszkałym w Tczewie przy ul. Sambora 16/7, zmarłym w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie”

POUCZENIE:

– „Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.)”

 Posted by at 08:31

Sygn. Akt I Ns 172/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 172/20 została wyłączona
Lip 022020
 

Sygn. Akt I Ns 172/20

Tczew, 29 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Genowefie Dombrowskiej, zmarłej w dniu 19 luty 2018 r. w Tczewie, ostatnio  stale zamieszkałej: Tczew, ul. Władysława Jagiełły 2B/63.

POUCZENIE
„Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 14:58

Sygn. Akt I Ns 170/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 170/20 została wyłączona
Lip 022020
 

Sygn. Akt I Ns 170/20

Tczew, 29 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Ryszardzie Cieplaku, zmarłym w dniu 5 grudnia 2018 r. w Tczewie, ostatnio  stale zamieszkałym: Tczew, ul. Saperska 4F/15.

POUCZENIE
„Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 14:57

Sygn. akt I Ns 525/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 525/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Tczew, dnia 24.06.2020r. 

Sygn. akt  I Ns 525/19

                                                        Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 525/19 z wniosku   Gminy Miejskiej Tczew  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1750,70 zł należącej do  Leszka Stojałowskiego, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).                     

 Posted by at 10:46

Sygn. Akt I Ns 435/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 435/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. Akt I Ns 435/19

Tczew, 10 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 435/19 z wniosku „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 401,80 zł należącej do Dawida Bonek, który przedmiot świadczenia ma zostać wydany albo uczestnikowi postępowania Dawidowi Bonkowi  na każde jego żądanie, albo pełnomocnikowi uczestnika Dawida Bonka, pod warunkiem wykazania umocowania i przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, albo spadkobiercom Dawida Bonka, pod warunkiem przedłożenia przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Dawidzie Bonku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto dokumentów potwierdzających ich tożsamość.  Wobec powyższego Sąd wzywa Sąd wzywa wierzyciela Dawida Bonek albo jego spadkobierców albo pełnomocnika by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 10:45

Sygn. akt I Nc 3790/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3790/18 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. akt I Nc  3790/18

Postanowienie

Tczew, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu  06 kwietnia 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Adamowi Skotnickiemu

o zapłatę

w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

   postanawia

  1. na podstawie art. 5021 § 1 K.p.c. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia  31 lipca 2019 r.;
  2. na podstawie art. 144 K.p.c. zmienić postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r. i ustanowić Joannę Chmielecką, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Adama Skotnickiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Adama Skotnickiego od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Joannie Chmieleckiej od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
  4. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta Tczew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Adama Skotnickiego z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres miesiąca (30 dni).
 Posted by at 10:44

Sygn. Akt I Ns 705/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. Akt I Ns 705/19 została wyłączona
Lip 012020
 

Sygn. Akt I Ns 705/19

OGŁOSZENIE

                                                           Dnia 19 czerwca 2020 r.

W trybie art. 637 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 28.03.2019 r. został sporządzony protokół spisu inwentarza po Stefanie Durczak PESEL 44080400550 ostatnio zamieszkałym w Tczewie, zmarłym w dniu 06.10.2018 r.”

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

4. W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 10:43
Przejdź do paska narzędzi