Gru 112020
 

Sygn. akt I Ns 264/20

OGŁOSZENIE

Tczew, dnia 27 listopada 2020 r.

 W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 09 lipca 2020 r. został złożony wykaz inwentarza po Hannie Wiśniewskiej PESEL 51020911063 ostatnio zamieszkałej w miejscowości Tczew, ul. Jagiełły 6A/4, zmarłej w dniu 03 kwietnia 2020 r.

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt 1 K.p.c.).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 K.p.c. w zw. z art. 6381§3 pkt 2 K.p.c.).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1 K.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 09:48
Przejdź do paska narzędzi