Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 3979/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 13 listopada 2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny w składzie:

referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

przeciwko Dawidowi Henrykowi Nabakowskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o wydanie tytułu wykonawczego

i z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

oddalić wniosek o wydanie tytułu wykonawczego;

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c. W niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 1391 K.p.c. (dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej K.p.c. z dniem 7 listopada 2019 r.). O powyższym utwierdza w przekonaniu okoliczność wydania w niniejszej sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym po 07 listopada 2019 r. i treść art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 (a contrario) – w/w regulacji. Jednocześnie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) dotyczy spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (exceptiones non sunt extendendae). Tymczasem nakaz zapłaty w niniejszej sprawie nie został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a sprawa jest rozpoznawana poza kognicją epu i w tej sytuacji zastosowanie ma norma z art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469). Na marginesie wskazać należy, że nieprawidłowe uznanie za doręczenie nakazu zapłaty skutkuje niemożnością jego uprawomocnienia, a uwzględniając gwarancyjny charakter nowelizacji 07 listopada 2019 r. (w tym prawo strony do możności obrony swych praw, audiatur et altera pars) również w prawnym interesie powoda jest wykonanie zobowiązania, do którego został wezwany w trybie art. 1391 K.p.c.

                                                               POUCZENIE

Od powyższego postanowienia przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą można złożyć w ten sposób, że:

1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu. Opłata sądowa od skargi wynosi 30 zł. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie skargi ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów;

2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 

 Posted by at 10:04
Przejdź do paska narzędzi