Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 3395/19

Postanowienie

Dnia 24.11.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

przeciwko: Ariel Arkadiusz Goleniewski     

o zapłatę

postanawia:

  1. podjąć postępowanie;
  2. umorzyć postępowanie w sprawie wobec cofnięcia pozwu;
  3. zwrócić powodowi opłatę sądową w wysokości 70 zł w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 79 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 09:57
Przejdź do paska narzędzi