Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 401/20

Postanowienie

Tczew, 14.10.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy  Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius S.A. w Krakowie

przeciwko: Katarzynie Witkowskiej

o zapłatę

postanawia:

  1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 15.06.2020 r.;
  2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.
  3. zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:21
Przejdź do paska narzędzi