Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3263/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dn. 5 sierpnia 2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PGNIG Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mariuszowi Olech

o zapłatę

 z urzędu

 w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c.,   art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c. W niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 1391 K.p.c. (dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej K.p.c. z dniem 7 listopada 2019 r.). Nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym po 07 listopada 2020 r. Należy również wziąć pod uwagę treść art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 (a contrario) – w/w regulacji, a także fakt, iż art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) dotyczy spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, natomiast przedmiotowa sprawa jest rozpoznawana poza kognicją epu i w tej sytuacji zastosowanie ma norma z art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469).

                                                                          POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:24
Przejdź do paska narzędzi