Lis 032020
 

Sygn. akt I Nc 3136/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 7 października 2020 roku 

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

W Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko Karolinie Pomaska

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem z akt sprawy wynika, że wydany w dniu 22 listopada 2019 r. nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c.,             art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:16
Przejdź do paska narzędzi