Paź 082020
 

Sygn. akt I Nc 3309/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 22.09.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mariuszowi Dobrzyckiemu

o zapłatę

działając z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 139 § 2 K.p.c. , art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

 Posted by at 13:43
Przejdź do paska narzędzi