Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 896/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 896/11  z wniosku Zdzisława Domian zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł  , która to kwota ma zostać wypłacona Paulinie Kuborskiej. Wobec powyższego Sąd wzywa Panią Paulinę Kuborską, by zgłosiła się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:10
Przejdź do paska narzędzi