Paź 052020
 

Tczew, 24 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 825/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 825/10  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Gniewie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  119,66 zł  wraz  odsetkami  należącej do  Feliksa Franciszka Skrzyńskiego, zmarłego w dniu 01.10.2010 r. w Gniewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:10
Przejdź do paska narzędzi