Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 491/10

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 491/10  z wniosku Barbary Elżbiety Szulc  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 zł , która to kwota ma zostać wypłacona Jadwigi Roppel, Bronisławie Roppel, Helenie Roppel, Marii Chabowskiej z domu Roppel, Antoniemu Roppel, Franciszkowi Marcinkowskiemu, Janowi Marcinkowskiemu i Teresie Marcinkowskiej. Wobec powyższego Sąd wzywa w/w osoby, by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:47
Przejdź do paska narzędzi