Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 255/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 255/12  z wniosku Krystyny Falasa  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  2 zł  , która to kwota ma zostać wypłacona Józefowi Ptaszek  lub jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa Pana Józefa Ptaszek lub jego  spadkobierców , by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:50
Przejdź do paska narzędzi