Sie 262020
 

Tczew, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 169/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 638 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30 lipca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Solak, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Tczew, zmarłym w dniu 31.10.2017 r.

POUCZENIE:

„Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc).

 Posted by at 10:37
Przejdź do paska narzędzi