Sie 042020
 

Sygn. Akt I Ns 698/19

OGŁOSZENIE

Dnia 10 marca 2020 r.

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2019 r. został złożony wykaz inwentarza po Bogusławie Kolberg PESEL 35101407047 ostatnio zamieszkałej w miejscowości Mały Garc, zmarłej w dniu 30 listopada 2017 r.”

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt 1 K.p.c.).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 K.p.c. w zw. z art. 6381§3 pkt 2 K.p.c.).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1 K.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 10:41
Przejdź do paska narzędzi