Lip 162020
 

Tczew, dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 171/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pieleckim (Pesel: 61110508350), ostatnio zamieszkałym: Mieścin 16/1 Miłobądz 83-111, zmarłym w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Tczewie”

POUCZENIE:

– „Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).”

 Posted by at 08:32
Przejdź do paska narzędzi