Lip 162020
 

Tczew, dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 151/20

OGŁOSZENIE

„W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 15 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Romanie Mieczysławie Klebba (Pesel: 53013011398), ostatnio zamieszkałym w Tczewie przy ul. Sambora 16/7, zmarłym w dniu 25 listopada 2016 r. w Tczewie”

POUCZENIE:

– „Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.)”

 Posted by at 08:31
Przejdź do paska narzędzi