Lip 022020
 

Sygn. Akt I Ns 172/20

Tczew, 29 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Genowefie Dombrowskiej, zmarłej w dniu 19 luty 2018 r. w Tczewie, ostatnio  stale zamieszkałej: Tczew, ul. Władysława Jagiełły 2B/63.

POUCZENIE
„Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 K.p.c.);

– W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu (art. 63811 K.p.c.).

 Posted by at 14:58
Przejdź do paska narzędzi