Lip 012020
 

Sygn. akt I Ns 50/20

Postanowienie

Tczew, dnia 13 lutego 2020 roku

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w Sądzie Rejonowym w Tczewie, Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 roku w Tczewie

w sprawie z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce

z udziałem Roberta Gawryła

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

  1. zwolnić wnioskodawcę Powiat Tczewski – Dom Pomocy Społecznej w Damaszce od kosztów sądowych w całości;
  2. zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Tczewskiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Damaszce na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 450,84 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 84/100) wraz z odsetkami naliczanymi do dnia przekazania świadczenia do depozytu sądowego, stanowiącej własność Barbary Gawryła, zmarłej w dniu 15 maja 2019 roku w Damaszce, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom legitymującym się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przed notariuszem.

Od powyższego punktu II. postanowienia przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą można złożyć w ten sposób, że:

1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia,

2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę.

W przypadku wyboru trybu pierwszego (w/w punkt1.), tj. złożenia skargi bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie postanowienia, opłata sądowa od skargi wynosi 30 zł.

W przypadku wyboru trybu drugiego(w/w punkt 2.), tj. złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia, we wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 Posted by at 10:43
Przejdź do paska narzędzi