Lip 012020
 

Sygn. akt I Nc  3790/18

Postanowienie

Tczew, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu  06 kwietnia 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Adamowi Skotnickiemu

o zapłatę

w przedmiocie uchylenia nakazu zapłaty i ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

   postanawia

  1. na podstawie art. 5021 § 1 K.p.c. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia  31 lipca 2019 r.;
  2. na podstawie art. 144 K.p.c. zmienić postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r. i ustanowić Joannę Chmielecką, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Adama Skotnickiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Adama Skotnickiego od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Joannie Chmieleckiej od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
  4. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta Tczew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Adama Skotnickiego z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres miesiąca (30 dni).
 Posted by at 10:44
Przejdź do paska narzędzi