Maj 252020
 

Sygn. akt I Co 131/20

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 05 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny w składzie:

referendarz sądowy: Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wierzyciela Altus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie

na postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Jarosława Szweda z dnia 15 lutego 2020 roku w sprawie Km 623/18

w przedmiocie umorzenia postępowania wobec bezczynności wierzyciela – wobec zawieszenia postępowania egzekucyjnego wskutek zgonu dłużnika Andrzeja Śledzia

z udziałem nieustalonych spadkobierców dłużnika

na podstawie art. 47 1 K.p.c., art. 357 § 2-5 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c., art. 759 § 1¹ K.p.c., art. 770 K.p.c. a contrario

postanowił

  1. oddalić skargę,
  2. obciążyć skarżącego wierzyciela kosztami postepowania skargowego, uznając je za uiszczone w całości.

POUCZENIE

Od powyższego postanowienia przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą można złożyć w ten sposób, że:

1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę.

W przypadku wyboru trybu pierwszego (w/w punkt1.), tj. złożenia skargi bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie postanowienia, opłata sądowa od skargi wynosi 50 zł.

W przypadku wyboru trybu drugiego(w/w punkt 2.), tj. złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia, we wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.”

Wskazać, iż mimo stanu epidemii obowiązek podjęcia czynności procesowej wynika z dobra wymiaru sprawiedliwości w sprawie pilnej: w zakresie skargi na czynności komornika (§ 2 pkt 5 lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 i art. 15zzs ust. 2 w zw. z art. 14a ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r., poz. 374 oraz zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Adm. 0010-17/20).

W niniejszej sprawie, w zakresie skargi na czynności komornika, nie ma zastosowania przepis art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695) o wstrzymaniu rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów.

 Posted by at 11:51
Przejdź do paska narzędzi