Lis 152019
 

Sygn. akt  I Ns  267/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 14 października 2019  r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 267/19  wydano przez tut. Sąd jako sąd spadku  postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Kuzimskim (PESEL 46082605995) zmarłym w dniu 26 maja 2017  r., ostatnio zamieszkałym w Tczewie, ul. E. Orzeszkowej 12/21; Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 12:16
Przejdź do paska narzędzi