Sie 302019
 

I Ns 356/19

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 31 lipca 2019 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tczewie wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Eugeniuszu Rompa, PESEL 34123002696, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Gniew, zmarłym w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

P O U C Z E N I E

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 09:35
Przejdź do paska narzędzi