Cze 042019
 

Tczew, dnia 3 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 238/19

OGŁOSZENIE

Dnia 22 marca 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 marca 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Gerardzie Albercie Kalkowskim, PESEL 39050301991, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Subkowy, zmarłym w dniu 09 stycznia 2018 r. w Tczewie”

P O U C Z E N I E

  1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 k.p.c.).
 Posted by at 09:02
Przejdź do paska narzędzi