Maj 202019
 

Sygn. akt I Ns 15/19

Tczew, 20 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 15/19  złożono spis inwentarza po Henryce Danucie Wojciechowskiej, PESEL  48090308505, zmarłej dnia 9 września 2018 r., ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie, ul. Władysława Jagiełły 4A/19.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 11:33
Przejdź do paska narzędzi