Maj 132019
 

Tczew, dnia 13.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 497/10

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 497/10 z wniosku Krzysztofa Zdrojewskiego zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł stanowiącej sumę wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości położonej w Subkowach objętej księgą wieczystą Kw numer 778 Sądu Rejonowego w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona osobom uprawnionym do odbioru depozytu. Wobec powyższego Sąd wzywa osoby uprawnione by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 Posted by at 13:15
Przejdź do paska narzędzi