Kwi 292019
 

Sygn. akt I Co 2422/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 20.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny
Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter
po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. w Tczewie
na posiedzenie niejawnym
sprawy z wniosku INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w Gniewie
o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Krzysztofa Myszkowskiego

zarządza:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Krzysztofa Myszkowskiego kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Anny Masowa, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego prz Sądzie Rejonowym w Tczewie Jarosława Szwedy sygn. akt KM 2139/16;
obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić przez okres jednego miesiąca w budynku tut. Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy Gniew i umieścić na stronie internetowej ogłoszeń tut. Sądu;
uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia w/w obwieszczeń.

 Posted by at 14:34
Przejdź do paska narzędzi