Kwi 152019
 


Sygn. akt I Ns 328/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 11 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w sprawie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie SA z/s w Warszawie

z udziałem Hanny Marii Gorczycy, Jacka Firgona, Henryki i Bogumiły Predel

o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Pogorzelskiej

na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  1. ustanowić Renatę Dybowską, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym uczestnika Jacka Firgona, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  2. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla uczestnika od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Renacie Dybowskiej;
  3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta w Tczewie o ustanowieniu kuratora dla uczestnika Jacka Firgona z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca;
 Posted by at 13:25
Przejdź do paska narzędzi