Kwi 022019
 


Sygn. akt I Ns 710/18

Tczew, 2 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 710/18  złożono spis inwentarza po Mieczysławie Józefie Myszka, PESEL  45101202818, zmarłym dnia 6 września 2018 r. w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, ul. Jedności Narodu 12/85.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 09:42
Przejdź do paska narzędzi