Lut 192019
 

Sygn. akt I Ns 599/18

 OGŁOSZENIE

Dnia 4 stycznia 2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 04.01.2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Karolu Janie Kwidzińskim, PESEL 85050507516, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Pelplin, zmarłym w dniu 27.10.2015 r.

P O U C Z E N I E

 1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 11:37
Przejdź do paska narzędzi