Lut 182019
 

Sygn. akt I Ns 721/18

OGŁOSZENIE

Dnia 07.01.2019 r.

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 06.11.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Antonim Link PESEL 45121607776 ostatnio zamieszkałym w Tczewie, zmarłym w dniu 1 czerwca 2018 r.”

jednocześnie pod w/w ogłoszeniami umieścić pouczenie o następującej treści:

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 Posted by at 09:40
Przejdź do paska narzędzi