Lut 052019
 


Sygn. akt I Ns 538/18

Tczew, 4 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 538/18  złożono spis inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Walkowskim, PESEL  62032708174, zmarłym dnia 16 kwietnia 2017 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, ul. Rybacka 20.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

 Posted by at 11:28
Przejdź do paska narzędzi