Gru 212018
 

Sygn. akt I Ns 183/17 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 183/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Sabinie Święcikowskiej, zmarłej w dniu 30 stycznia 2015  r. w Wielkich Walichnowach, ostatnio stale  zamieszkałej w Wielkich Walichnowach 24, gmina Gniew. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 21 grudnia 2018r.

 Posted by at 14:13
Przejdź do paska narzędzi