Lis 162018
 

Sygn. akt I Co 1656/18

„Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 182/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jerzym Janie Ledzie, zmarłym w dniu 15 października 2014 r. w Pelplinie, ostatnio stale zamieszkałym w  Pelplinie przy ul. Wybickiego 13/1B. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 Posted by at 10:58
Przejdź do paska narzędzi