Paź 092018
 

Sygn. akt I Ns 520/18

Dnia 9 października 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 07.08.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Adamie Bolesławie Kulpińskim, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, zmarłym w dniu 6 marca 2018 r. w Starogardzie Gdańskim”

 

P O U C Z E N I E

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt. 1 kpc).
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.
 Posted by at 11:15
Przejdź do paska narzędzi