Lip 232018
 

Sygn. akt I Ns 101/18                                                                      Tczew, dnia 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

  1. „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 101/18, złożono wykaz inwentarza po Piotrze Dukowskim PESEL 59010103337, zmarłym dnia 18 października 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Tczewie.
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi.
  3. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas Sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
  4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 08:55
Przejdź do paska narzędzi