Cze 222018
 

Sygn. akt I Co 158/18

 

Postanowienie

 

Dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu  12 czerwca 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Teresy Strambowskiej

przeciwko dłużnikowi Marioli Kisickiej

o ustanowienie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

 

postanawia

 

1.Na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika  Marioli Kisickiej , ostatnio        zamieszkałej na Os. Witosa 18 B lok.1 , 83-140 Gniew ,którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Magdaleny Gelińskiej  ,pracownika Sądu Rejonowego w Tczewie;

  1. Na podstawie art. 144§2 k.p.c. w zw. Z art. 13§2 k.p.c. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w budynku Sądu, na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Tczewa przez okres jednego miesiąca;

Na podstawie art. 144§3 k.p.c. w zw. z art. 13§2  k.p.c. uzależnić skuteczność doręczeń od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 09:01
Przejdź do paska narzędzi