Kwi 162018
 

Sygn. akt I Ns 193/18

OGŁOSZENIE

  1. „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 193/18, złożono wykaz inwentarza po Henryku Feliksie Palmowskim PESEL 65033102831 , zmarłym dnia 21 stycznia 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie.
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Tczew, dnia 16.04.2018 r.

 Posted by at 09:39
Przejdź do paska narzędzi