Kwi 032018
 

Sygn. akt  I Ns 791/17

OGŁOSZENIE

„W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 791/17, wydano postanowienie w dniu 18 stycznia 2018 roku o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Malinowskim PESEL 42022305136, zmarłym dnia 18 sierpnia 2011 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie,
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, dnia 03.04.2018 r.

 Posted by at 13:04
Przejdź do paska narzędzi