Mar 262018
 

Dnia 20 marca 2018 r.

Sygn. akt I Ns 504/17

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Tczewie ogłasza, że w dniu 20.03.2018 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Karola Jana Kwidzińskiego PESEL 85050507516, zmarłego w dniu 27 października 2015 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałego w Pelplinie ulica Księdza Sychty 4,”

P O U C Z E N I E

Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 08:56
Przejdź do paska narzędzi