Lut 192018
 

Sygnatura akt I Ns 878/17                                                Tczew, dnia 19.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

             Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 878/17 złożono wykaz inwentarza po Zenonie Janie Menard, zmarłym dnia 15.06.2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, przy ul. Paderewskiego 11.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas Sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby wskazane w art. 637. § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 08:50
Przejdź do paska narzędzi