Lut 162018
 

Sygn. akt I Ns 667/17

Dnia 8 grudnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

„W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 08.12.2017 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Janie Jakubczak, zmarłym w dniu 28.02.2013 r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Pelplinie,”

P O U C Z E N I E

ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 

 

 

 Posted by at 11:30
Przejdź do paska narzędzi