Sty 102018
 

Sygnatura akt I Ns 752/17                                                  Tczew, dnia 9 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 752/17, złożono wykaz inwentarza po Ryszardzie Malinowskim, zmarłym dnia 18 sierpnia 2011 r., ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie, przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 23/2.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 09:35
Przejdź do paska narzędzi