Gru 082017
 

Sygn. akt: I Nc 2269/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 21 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Starszy Referendarz sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. w Tczewie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.

przeciwko  Izabeli Piekarskiej

o zapłatę

postanawia:

na mocy art. 174§1 pkt. 1 kpc w zw. z Art. 13§2 kpc zawiesić postępowanie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył w dniu 24.10.2016 r. pozew przeciwko Izabeli Piekarskiej.  Jednakże na podstawie odpisu aktu zgonu ustalono, iż pozwana zmarła w dniu 02.03.2017 r. tj. po wniesieniu pozwu.

Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, że obecnie nie można nadać sprawie dalszego biegu, gdyż nie jest możliwe doręczenie w/w postanowienia wnioskodawcy.

Wobec powyższego, na mocy przytoczonego przepisu oraz art. 183 k.p.c. Sąd postanowił jak w sentencji.

 

 Posted by at 11:59
Przejdź do paska narzędzi