Lis 072017
 

Sygn. akt I Nc 2265/17

Postanowienie

 

Dnia 28.09.2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Novum S.A. w Warszawie

przeciwko Ewie Łęczowskiej

o zapłatę

 

postanawia: zawiesić postępowanie.

 

Uzasadnienie

 

Powód złożył pozew w dniu 16.09.2016 r. Jednakże w dniu 11.09.2017 r. do Sądu Rejonowego w Tczewie wpłynął akt zgonu na którego podstawie ustalono, iż w dniu 14.11 2016 r. znaleziono zwłoki pozwanej Ewy Łęczowskiej.

Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, że obecnie nie można nadać sprawie dalszego biegu, gdyż nie jest możliwe doręczenie w/w postanowienia wnioskodawcy.

Wobec powyższego, na mocy przytoczonego przepisu oraz art. 183 k.p.c. Sąd postanowił jak w sentencji.

 

 

 

 

 

 Posted by at 14:21
Przejdź do paska narzędzi