Lis 032017
 

Tczew, dnia 02.11.2017 r.

Sygn. akt I Ns 605/17

 

OGŁOSZENIE

 

  1. „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 605/17, złożono wykaz inwentarza po Stefanie Duchnicz PESEL 55052201176, zmarłym dnia 16 sierpnia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie.
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 Posted by at 11:10
Przejdź do paska narzędzi