Sie 222017
 

Sygn. akt I Ns 494/17

Tczew, dnia 25 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

  1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 494/17 zarejestrowano nadesłany przez notariusza Jolantę Cejrowską protokół ze złożenia wykazu inwentarza majątku spadkowego po Edwardzie Zygmuncie Podjaskim PESEL 57112511678, zmarłego dnia 28 kwietnia 2017 roku w Tczewskich Łąkach, ostatnio stale zamieszkałego w Tczewskich Łąkach, sporządzony w dniu 7 czerwca 2017 r. Repetytorium A numer 2982/2017.

  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

  3. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Posted by at 08:42
Przejdź do paska narzędzi